ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยเสนอเข้าแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคณะธรรมยุต ในหัวข้อ "งานทะเบียนวัด/บูรณะและพัฒนาวัด" ณ โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้าน พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในหัวข้อ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของที่พักสงฆ์พระธาตุเติมบุญ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พิธีเปิดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พิธีมอบโล่ รางวัล พัดเกียรติยศ และเกียรติบัตร ให้แก่ วัดต้นแบบ ระดับหน และภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) เพื่อดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พิธีประทานรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,441