บุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงาน 

 

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน

นางวันเพ็ญ ศรีบรรเทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจันทนา สุวรรณศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสถาน
และควบคุมทะเบียนวัด
นายเอกราช เสมาทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัด
และศาสนสงเคราะห์
นายวิสันต์ อินทะกูล
นายช่างสำรวจอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน
นางฉวีวรรณ แซ่อึ้ง
นายช่างโยธาอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
นางณัฐจารวี เทียมชัยบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมชัย เอี่ยมอร่าม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุภาพร ทองขวิด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายวิทยา ชัยยะ
นักจัดการงานทั่วไป
นายอุดมศักดิ์ แก้วสม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวธัญรดี ขำดำรงเกียรติ
นายช่างสำรวจ

นางสาวอัญชลี โตน้อย
วิศวกรโยธา

นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นางสาวณัสภัค สิงห์สำอางค์สกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนันทวัน แสนบัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวภานุมาศ อภิวงค์
นายช่างสำรวจ
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นางสาวภรณ์อุมา แจ่มจำรัส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายภูมิไท ศศิวรรณพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสันติสุข มีศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นางสาวณิษฐนิดา หันสัง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธน อุณหปาณี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเทพรุ่ง ยงกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนันชนา เจียมเกตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,441