บุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงาน 

 

นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน

นางวันเพ็ญ ศรีบรรเทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจันทนา สุวรรณศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสถาน
และควบคุมทะเบียนวัด
นางสาวพัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัด
และศาสนสงเคราะห์
นายวิสันต์ อินทะกูล
นายช่างสำรวจอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน
นางฉวีวรรณ แซ่อึ้ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
นางณัฐจารวี เทียมชัยบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภูมิไท ศศิวรรณพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุภาพร ทองขวิด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณัฐพงศ์ ศรีอุดร
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายประยุทธ์ หมีพลัด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิทยา ชัยยะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัสภัค สิงห์สำอางค์สกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวุฒิวิวัฒน์ ศุภนิมิตวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวธัญรดี ขำดำรงเกียรติ
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย รอดประดิษฐ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายอุดมศักดิ์ แก้วสม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวภานุมาศ อภิวงค์
นายช่างสำรวจ
นางสาวอัญชลี โตน้อย
นายช่างโยธา
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นางสาวนิชาภา เวชประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนันทวัน แสนบัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสันติสุข มีศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววงศ์พรรษา เจริญทวีสุข
นายช่างโยธา
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นางสาวณิษฐนิดา หันสัง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธน อุณหปาณี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเทพรุ่ง ยงกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนันชนา เจียมเกตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเมตตา กรุณา
ว่าง
นายเมตตา กรุณา
ว่าง

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,633