การดูแลรักษาที่ดินของวัด ตามมติสังฆมนตรี และมหาเถรสมาคม วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ (วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม)


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,483