การดำเนินการตรวจสอบสภาพที่ดินและแนวเขตที่ดินวัดพิชัยเพื่อยื่นคำขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินวัดพิชัย

     ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนสถาน ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ศรีอุดร นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายสันติสุข มีศิริ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไปดำเนินการตรวจสอบสภาพที่ดินและแนวเขตที่ดินวัดพิชัย เพื่อยื่นคำขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินวัดพิชัย ต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม ร่วมกับวัดพิชัย โดยสนองงานคณะสงฆ์ในการดูแลรักษาที่ดินพระพุทธศาสนา ตามมติสังฆมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๔๙๖ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๖ และมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ .......

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,740