บุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงาน 

 

นายมณเฑียร  คูคำมี
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน

นางวันเพ็ญ ศรีบรรเทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจันทนา สุวรรณศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสถาน
และควบคุมทะเบียนวัด
นายธณัฏฐา  ฐาปนะสุต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัด
และศาสนสงเคราะห์
ว่าง
นายช่างสำรวจอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน
นายประยุทธ์ หมีพลัด
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
นายวิทยา ชัยยะ
นักจัดการงานทั่วไป
นายสุชาติ ญาณประสพ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเทพรส  สุขศรีสวัสดิ์
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 
นางสาวอัญชลี โตน้อย
วิศวกรโยธา
ลูกจ้างชั่วคราว..
ว่าง นางสาวณัสภัค สิงห์สำอางค์สกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายมานิตย์ น้ำใจสุข
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวธัญรดี ขำดำรงเกียรติ
นายช่างสำรวจ
ลูกจ้างชั่วคราว..
นายธีรพัทธ์  เรืองแก้ว
นายช่างโยธา
ลูกจ้างชั่วคราว..
   
  นายสมชัย  เอี่ยมอร่าม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเสถียร  ประทุมวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวภานุมาศ อภิวงค์
นายช่างสำรวจ
ลูกจ้างชั่วคราว..
 
   
  นางสาวภรณ์อุมา แจ่มจำรัส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายภูมิไท ศศิวรรณพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสันติสุข มีศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
     
  นางสาวณิษฐนิดา หันสัง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธน อุณหปาณี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   
     
 
นายเทพรุ่ง ยงกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนันชนา เจียมเกตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,088