กองพุทธศาสนสถาน จัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

              วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นางกณิกนันท์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานในพิธีนำผู้อำนวยการกองศาสนสถาน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนสถาน ประกอบพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
              เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ที่แสดงถึงความสามัคคีและเป็นแบบอย่างไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนัั้นยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้บริหาร ได้รดนำ้ขอพร เพื่อเสริมความสิริมงคลให่้แก่ครอบครัวและตนเองตลอดไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,130