การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแล พส. และประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายธีรเดช  จันทรัตน์ เลขานุการกรม นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ผู้แทนสำนัก กอง กลุ่มภายในที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองพุทธศาสนศึกษา กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ กลุ่มนิติการ  และเจ้าหน้าที่กลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์ ได้ร่วมประชุมหารือภายในเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมการประชุมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ในเรื่องเดียวกันนี้ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,088