ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยเสนอเข้าแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน มอบหมายให้นายเอกราช เสมาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สุยะหลาน            นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเสถียร ประทุมวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)                                      โดยเสนอเข้าแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ วัด ดังนี้ 
 ๑. วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ขอสบทบสร้างศาลาการเปรียญ)
 ๒. วัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ขอสบทบเพื่อติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ)
 ทั้งนี้การ ออกพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสทั้ง ๒ วัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตลอดถึงสำรวจรอบบริเวรสถานที่ดำเนินการตามคำขอรับงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,055