เอกสารประกอบโครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1. ประกาศเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วัด ประชา รัฐ.pdf |
pdf 2. แบบคำขอรับงบเงินอุดหนุน วัด ประชา รัฐ ปี 2566.pdf |
pdf 3. สัดส่วนวัดที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละจังหวัด ปี 2566.pdf |
pdf 4. รายชื่อวัดที่เคยได้รับงบปี 2663.pdf |
pdf 5. รายชื่อวัดที่เคยได้งบปี 2564.pdf |
pdf 6. รายชื่อวัดที่เคยได้รับงบปี 2565.pdf |
pdf 7. แบบสรุปรายชื่อวัด ปี 2566.pdf |
xlsx 7. แบบสรุปรายชื่อวัด ปี 2566.xlsx |
pdf 8. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ปี 2566.pdf |
xlsx 8. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ปี 2566.xlsx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,088