Get Adobe Flash player
Home

โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างความเข้าใจกระบวนงานตามกฎกระทรวง การสร้าง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙"

 

               สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนสถาน กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างความเข้าใจกระบวนงานตามกฎกระทรวง การสร้าง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

               นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน เปิดเผยว่า  เนื่องด้วย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศให้ใช้กฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙  ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนงานตามกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑๐๐ คน กองพุทธศาสนสถานจึงได้ขออนุมัติจัดการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว