Get Adobe Flash player
Home เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ศถ.)

กลุ่มศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด

๑. รายชื่อพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร คลิกที่นี่

๒. รายชื่อวัดตามภูมิภาค

    ภาคเหนือ

    ภาคใต้

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ

    ภาคกลาง

    ตะวันออก

    ตะวันตก

๓. แบบฟอร์ม รับเงินอุดหนุนพระอารามหลวง (กรุงเทพ) คลิกที่นี่
๔. แบบฟอร์ม รับเงินอุดหนุนพระอารามหลวง (ภูมิภาค) คลิกที่นี่
๕. แบบฟอร์ม ตั้งวัด คลิกที่นี่
๖. แบบฟอร์ม สร้างวัด คลิกที่นี่
๗. แบบฟอร์ม วิสุงคามสีมา คลิกที่นี่

๘. แบบฟอร์มขอยกวัดร้าง คลิกที่นี่

๙. แบบฟอร์ม ยกวัดราษฎร์ฯ คลิกที่นี่

๑๐. แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนชื่อวัด คลิกที่นี่
๑๑. แบบฟอร์ม ยุบเลิกวัด คลิกที่นี่
๑๒. แบบฟอร์ม ย้ายวัด คลิกที่นี่
๑๓. แบบฟอร์ม รวมวัด คลิกที่นี่