Get Adobe Flash player
Home

เรื่อง เร่งรัดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง

                     

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

เรื่อง เร่งรัดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง

                   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลรักษา และจัดการที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมโดยมีสาระสำคัญดังนี้

                   ๑. ข้อเท็จจริงกรณีการสร้างมัสยิดบนที่ดินวัดร้างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

                          ๑.๑ มัสยิดวัดตะโหนด ตั้งอยู่บ้านวัดโหนด หมู่ที่ ๑ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตำแหน่งที่ตั้งมัสยิดวัดตะโหนด อยู่คนละตำแหน่งที่ดินวัดโหนด (ร้าง) โดยห่างจากวัดโหนด (ร้าง) ไปทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ ๒๕๐ เมตร (ตำแหน่งที่ดินปรากฏตามแผนที่ระวาง หมายเลข ๔๙๒๖ II ๐๐๕๐-๔) จึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่วัดโหนด (ร้าง) แต่อย่างใด

                          ๑.๒ คำว่า “วัดตะโหนด” หรือ “วัดโหนด” เป็นชื่อที่ใช้เรียกว่า “บ้านวัดตะโหนด” หรือ “บ้านวัดโหนด” หมู่ที่ ๑ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                             ๒. กำหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ และขอนแก่น          เป็นจังหวัดนำร่องการออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง โดยใช้เงินอุดหนุนโครงการสำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดิน และช่วยเหลือวัดในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน                 ทางพระพุทธศาสนา ได้กำหนดเป้าหมายในระยะแรก จำนวน ๘๕ วัด ดังนี้

                          - จังหวัดนครศรีธรรมราช      จำนวน ๓๐ วัด                           

                          - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    จำนวน   ๗ วัด        

                          - จังหวัดเชียงใหม่               จำนวน ๓๕ วัด        

                           - จังหวัดขอนแก่น              จำนวน ๑๓ วัด

                   ๓. กำหนดแนวทางเร่งรัดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง   ทั่วประเทศไว้ดังนี้

                          - ระยะที่ ๑ ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง ที่มีหลักฐาน น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก. รวมถึงที่ดินที่มีการจัดประโยชน์

                          - ระยะที่ ๒ ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง ที่มีหลักฐาน ส.ค. ๑ รวมถึงที่ดินที่มีการจัดประโยชน์

                          - ระยะที่ ๓ ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง ที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทั้งหมดจนแล้วเสร็จครบทุกแปลง

                          สำหรับการแก้ไขข้อพิพาทโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง      ให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการเร่งรัดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                  

/๔. จังหวัดอื่น ๆ...

-๒-

                   ๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พศ ๐๐๐๓/๑๐๕๕๙      ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่มีที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง และยังออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่แล้วเสร็จครบทุกแปลง ให้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง ต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ เมื่อดำเนินการแล้วแจ้งต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งแนบใบสำคัญการจ่ายเงิน และใบนัดรังวัดของสำนักงานที่ดิน เพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง ต่อไป

                                                                                          

                                                                                   กองพุทธศาสนสถาน

                                                                                   ฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน

                                                                                         ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘