Get Adobe Flash player
Home เอกสารทั้งหมดคลิกที่นี่

เอกสารทั้งหมด

กลุ่มศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด

1. รายชื่อพระอารามหลวงทัั่วราชอาณาจักร คลิกที่นี่

2. รายชื่อวัดตามภูมิภาค

    ภาคเหนือ

    ภาคใต้

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ

    ภาคกลาง

    ตะวันออก

    ตะวันตก

3. แบบฟอร์ม รับเงินอุดหนุนพระอารามหลวง (กรุงเทพ) คลิกที่นี่
4. แบบฟอร์ม รับเงินอุดหนุนพระอารามหลวง (ภูมิภาค) คลิกที่นี่
5. แบบฟอร์ม ตั้งวัด คลิกที่นี่
6. แบบฟอร์ม สร้างวัด คลิกที่นี่
7. แบบฟอร์ม วิสุงคามสีมา คลิกที่นี่

8. แบบฟอร์มขอยกวัดร้าง คลิกที่นี่

9. แบบฟอร์ม ยกวัดราษฎร์ฯ คลิกที่นี่

10. แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนชื่อวัด คลิกที่นี่
11. แบบฟอร์ม ยุบเลิกวัด คลิกที่นี่
12. แบบฟอร์ม ย้ายวัด คลิกที่นี่
13. แบบฟอร์ม รวมวัด คลิกที่นี่

     

กลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะและพัฒนาวัด คลิกที่นี่

2. แบบขอจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด  (ต่างจังหวัด) คลิกที่นี่

3. แบบขอจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด  (กทม) คลิกที่นี่

4. แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย (กทม.) คลิกที่นี่

5. แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย (ต่างจังหวัด) คลิกที่นี่

6. หลักเกณฑ์คัดเลือก อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนา และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558   คลิกที่นี่

7. แบบรายงานขอเป็นอุทยานการศึกษาในวัด ปี 2558 คลิกที่นี่

8. แบบรายงานขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2558 คลิกที่นี่

9. แบบรายงานผลการพัฒนาวัด ประกอบเรื่องขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ปี 2558 คลิกที่นี่

 

ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

1. คู่มือกันเขตจัดประโยชน์ คลิกที่นี่

 

ฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน

1. ขั้นตอนการดำเนินการรับคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ คลิกที่นี่

2. แบบฐานข้อมูลต่างๆ   คลิกที่นี่

3.แบบสำรวจจัดทำฐานข้อมูลที่วัดร้าง และที่ศาสนสมบัติกลาง คลิกที่นี่

4.แบบรายงานผลการดำเนินโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ที่วัด และที่ธรณีสงฆ์ฯ คลิกที่นี่

5. หนังสือมอบอำนาจจากวัดให้ออกโฉนดฯ คลิกที่นี่