Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับกองพุทธศาสนสถาน

กองพุทธศาสนสถาน

 

buddhist monastery         

 

กองพุทธศาสนสถานเป็นหน่วยงานระดับกองในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี 2 กลุ่มงานและ 2 ฝ่าย ได้แก่

 

 •      1. กลุ่มศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด

  •          มีหน้าที่ในการดำเนินการ สร้างวัด ตั้งวัด ยุบ รวม ย้าย เปลี่ยนชื่อ เพิ่มชื่อลงในทะเบียนวัด ถอนชื่อวัดจากระบบทะเบียนวัด จัดสรรเงินอุดหนุนพระอารามหลวง และมีหน้าที่รับผิดชอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชทานวิสุงคามสีมา
 •      2. กลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์

  •          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินบูรณะพัฒนาวัด ที่วัดได้ทำเรื่องขอมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในรูปแบบเงินอุดหนุนสบทบทุนก่อสร้าง บูรณะวัด (ไม่ได้ให้เต็มทั้งจำนวน) การจัดสรรเงินให้แก่วัดที่ประสบวินาศภัย อุทกภัย วาตภัย จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พระและวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประเมินวัดที่รักษาเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวัด และวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวัด การคัดเลือกวัดที่ขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดอุทยานการศึกษาในวัด และจัดพิธีมอบรางวัลให้กับวัดที่ได้รับคัดเลือก และกิจการพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 •      3. ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

  •          มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาแบบการก่อสร้างวัด การให้แบบมาตรฐานของสิ่งก่อสร้างในวัดเช่น แบบโบสถ์แยกตามภูมิภาค แบบวิหาร กุฏิ การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องขอจากวัดเพื่อให้พิจารณา ศึกษา ร่วมเข้้าประชุม เกี่ยวกับการก่อสร้าง การตกแต่ง ต่อเติม อาคาร สถานที่ที่จะดำเนินการสร้าง การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำเมรุปลอดมลพิษแก่วัดทั่วประเทศ และการกันเขตจัดประโยชน์ของวัด
 •      4. ฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน

  •          มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจรังวัด  พื้นที่ที่จะสร้างวัด และพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทระหว่างวัดกับเอกชน ราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ และพื้นที่ที่เป็นศาสนสมบัติกลาง ที่วัดร้าง